0

Uw winkelwagen is leeg

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

1. Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn vanaf 5 januari 2009 van kracht.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten aangeboden op de website van Cosylook - Bart Verlinden. 
 
Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Cosylook - Bart Verlinden.

 

2. Gegevens Cosylook - Bart Verlinden

Cosilook BVBA
Maatschappelijke zetel : Brederodestraat 33, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer : 0861.057.320
IBAN : BE90 7330 1629 6232
BIC : KREDBEBB

 

3. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten die te koop worden aangeboden via de website van Cosylook - Bart Verlinden zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.
 
De koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooid. Cosylook - Bart Verlinden verbindt zich slechts geldig t.o.v. de koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.
 
Als de klant per overschrijving betaalt, heeft hij 7 dagen tijd om deze overschrijving uit te voeren. Als Cosylook - Bart Verlinden de betaling na die termijn niet heeft ontvangen, gaat Cosylook - Bart Verlinden ervan uit dat de koper van zijn aankoop afziet. 
 
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Cosylook - Bart Verlinden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Cosylook - Bart Verlinden voorafgaand aan de wijziging al had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de koper zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook de Disclaimer die op de website van Cosylook - Bart Verlinden staat.
 
Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die al aanvaard werden door Cosylook - Bart Verlinden en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.

 

4. Bestelprocedure

De koper doorbladert het productaanbod op de website van Cosylook - Bart Verlinden en kiest de producten die hij wil.  
 
De koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "In Winkelwagen".  Wanneer de koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een waarschuwing met het maximum aantal producten dat kan besteld worden.
 
Nadat de koper de gewenste producten heeft geselecteerd, kan de koper zijn bestelling raadplegen via “Mijn winkelwagen”. 

Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op het verwijder pictogram onder de kolom “Verwijderen” of past hij de aantallen aan onder kolom “Aantal”. De klant kan op “Herbereken” klikken om de nieuwe waarde van het winkelmandje te laten berekenen.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Bestelling afronden”. Vanaf hier doorloopt de klant vanuit één scherm van de vier verschillende stappen van de bestelprocedure. De bestelling is definitief na de vierde stap.
 
Elke stap wordt afgesloten door het klikken op het bevestigingspictogram “Volgende stap”. Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het de link “Terug”. Bij de laatste bevestiging in artikel 4.d, gaat de koper een contractuele verbintenis aan.

 

De koper heeft de mogelijkheid uit 3 opties om het bestelproces te starten:

 

In functie van de gekozen optie klikt de koper op “Doorgaan” of “Inloggen”.

 

a)    Betaal- & verzendgegevens

In deze stap vult de koper zijn persoonlijke gegevens aan voor de facturatie.
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.
In functie van de gekozen optie bij de start van het bestelproces worden alle velden al dan niet volledig ingevuld.
In geval van een nieuwe Cosylook - Bart Verlinden account, wordt bijkomend een paswoord gevraagd.

Onderaan het scherm kan de koper het verzendadres bepalen:

 

Na deze stap zijn het facturatie adres en het leveringsadres gekend. Rechts op het scherm kan de klant deze gegevens op elk ogenblik bewerken.

 

b)    Verzendwijze

In de stap “Verzendwijze” kiest de klant uit de beschikbare verzendingsopties. De verzendingskosten, indien van toepassing, worden in deze stap bepaald. 

 

c)    Betalingsgegevens

In deze stap bepaalt de klant volgens welke wijze hij zal betalen op basis van de beschikbare betaalmethodes.

 

d)    Bestelling controleren

Tijdens de laatste stap van de bestelprocedure wordt een volledig overzicht getoond van de inhoud van de bestelling en alle gekozen opties tijdens de bestelprocedure.

De inhoud van het scherm bevat de volgende gegevens:

 
Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Terug” en terugkeren naar de voorgaande stappen.  

Wanneer de koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op “Plaats bestelling”, gaat hij een contractuele verbintenis aan.
 

5. Bevestiging per e-mail en uitvoering van de bestelling

De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:


Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:

 

6. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen in euro zijn enkel geldig op de dag waarop de site van Cosylook - Bart Verlinden bezocht wordt. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die al eerder werden goedgekeurd door Cosylook - Bart Verlinden.
 
De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen in euro en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.

 

7. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van Cosylook - Bart Verlinden is geldig zolang deze op de website van Cosylook - Bart Verlinden staan, tot uitputting van de stocks van Cosylook - Bart Verlinden of haar leveranciers. 
Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de koper daarvan op de hoogte gebracht binnen 3 werkdagen. Cosylook - Bart Verlinden zal de klant informeren over de te verwachten leveringstermijn. De onderling overeengekomen leveringstermijn wordt bevestigd per e-mail.

Mits ze de koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Cosylook - Bart Verlinden eveneens de hele bestelling of een deel ervan opschorten of slechts een deel van de bestelling leveren. Het andere deel wordt dan terugbetaald of aan de koper worden producten voorgesteld, die vergelijkbaar zijn met de bestelde producten.
 
Indien de koper de voorgestelde transactie weigert, betaalt Cosylook - Bart Verlinden de bestelling helemaal of deels terug.
 
In ieder geval kan Cosylook - Bart Verlinden niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

 

8. Levering

De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de koper en volgens de vermelde modaliteiten. 
 
De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een fysiek adres en niet naar een postbus.
 
De levering wordt uitgevoerd via een beveiligde zending. Bij de levering van de bestelling gebeurt een scanning waarbij een document wordt aangemaakt dat laat veronderstellen dat de bestelling effectief werd geleverd (en goed door de koper werd ontvangen), en dat als bewijs zal dienen, behalve als de koper een tegenbewijs kan voorleggen.

Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte manier van beveiligde verzending te kiezen. 

Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling (bv. hoog bedrag van de bestelling), de leveringshistoriek (eerder problemen gemeld door de klant, eventueel geschil betreffende de aflevering...)  of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering.

 

9. Facturering

Cosylook - Bart Verlinden levert alleen een e-factuur in de zin van de btw-wetgeving af op voorwaarde dat de koper zijn btw-nummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld (punt 5.b. van de bestelprocedure).
 
De koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.   

 

10. Leveringstermijnen

Cosylook - Bart Verlinden waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt na correcte verwerking of ontvangst van het te betalen bedrag. 

Voor bestellingen waarvan alle goederen beschikbaar zijn op voorraad garandeert Cosylook - Bart Verlinden een leveringstermijn van 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de bestelde goederen tijdelijk onbeschikbaar zijn, zal Cosylook - Bart Verlinden de klant op de hoogte stellen van de exacte status van zijn bestelling.
 
In het geval waarin de koper, in overeenstemming met artikel 8, het bewijs aanvoert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de te verwachten leveringstermijn zoals onderling overeengekomen (zoals vermeld in artikel 7), kan de koper de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 19. 

De bedragen die de koper al gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.
 
Als hij de bestelling niet heeft ontvangen, dan heeft de klant na zijn bevestiging 3 kalendermaanden de tijd om Cosylook - Bart Verlinden daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als zijnde door de klant ontvangen en aanvaard, en kan er geen vergoeding meer voor worden betaald.
  
Opgelet echter: als u betaalt via een overschrijving, verwerkt Cosylook - Bart Verlinden uw bestelling pas zodra ze het te betalen bedrag heeft ontvangen.  De leveringstermijnen zijn dus langer dan wanneer u betaalt via andere middelen die op de website beschikbaar zijn. Ze hangen namelijk af van het ogenblik waarop uw financiële instelling uw aanvraag voor een overschrijving heeft ontvangen en de tijd die nodig is om ze te verwerken.
 

11. Verwerkingskosten

De prijs van de verwerkingskosten of andere kosten die de koper eventueel moet betalen worden online gemeld op het moment van de bestelling en ze worden opnieuw vermeld in de bevestigingse-mail. 
 
Elke bestelling die meer dan € 175 inclusief BTW bedraagt, brengt voor de koper geen administratie of leveringskosten mee.
 
Indien Cosylook - Bart Verlinden om redenen van beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.

 

12. Niet-conformiteit

Alle artikels die via Cosylook - Bart Verlinden worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de website van Cosylook - Bart Verlinden staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.
 
De klant moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.
 
Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de koper heeft besteld of wanneer het beschadigd is, kan de koper het product terugsturen naar Cosylook - Bart Verlinden binnen de 7 dagen na ontvangst. Cosylook - Bart Verlinden ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling, evenals de gedane administratie kosten, terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 7 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.
 
Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de Koper. 
 
In het algemeen wordt een bestelling geacht te zijn geleverd in overeenstemming met artikel 10 of op basis van de gegevens op het document dat wordt geproduceerd door de scanning bij de levering van de bestelling.

 

13. Recht op verzaking

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. 
Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.
 
De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Cosylook - Bart Verlinden Klantendienst, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 19.
 
Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. 
 
Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsnota’s worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.
 
Cosylook - Bart Verlinden betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het de teruggestuurde producten ontvangen heeft en voor zover het de producten in perfecte staat verkeren. 
 
De verzendingskosten voor terugsturen van de producten, zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 12).

 

14. Betaling

Bestellingen via de Cosylook - Bart Verlinden website moeten betaald worden via overschrijving, met kredietkaart of BanContact / Mister Cash.

 

Cosylook - Bart Verlinden kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Cosylook - Bart Verlinden website.

 

Indien voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Cosylook - Bart Verlinden is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. De effectieve uitvoering van de betaling met ingebrip van het coderen van de kredietkaartgegevens gebeurt op de beveiligde servers van Ogone. Ogone beschikt over een door Verisign uitgereikt getuigschrift

 

Na verwerking van de gegevens van de kredietkaart en aanvaarding van betaling krijgt de koper een bevestiging van de online betaling via email.

 

Cosylook - Bart Verlinden blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.

 

15. Intellectuele rechten

De Cosylook - Bart Verlinden website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosylook - Bart Verlinden of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

16. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

Cosylook - Bart Verlinden kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Cosylook - Bart Verlinden website.
 
Cosylook - Bart Verlinden is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Cosylook - Bart Verlinden kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand, oorlog of oproer.

 

17. Persoonlijke levenssfeer

In principe kan de klant deze site gebruiken zonder zijn persoonsgegevens mee te delen. Bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten zijn echter slechts toegankelijk op voorwaarde dat de klant bepaalde persoonsgegevens meedeelt. 

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, etc.) die de klant bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Cosilook bvba.

In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende persoonlijke gegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. 

De klant garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de klant daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de klant tijdelijk of definitief iedere toegang tot de sites van Cosylook - Bart Verlinden of delen ervan wordt ontzegd. 

Cosylook - Bart Verlinden verbindt er zich ertoe de klant zijn gegevens uitsluitend te gebruiken om hem op de hoogte te kunnen houden van algemene informatie, aanbiedingen en acties. Bij elke communicatie via e-mail, geeft Cosylook - Bart Verlinden de klant de mogelijkheid om uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

18. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Cosylook - Bart Verlinden website en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

19. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van een bestelling via de Cosylook - Bart Verlinden website, kan de koper terecht bij: 

Cosylook - Bart Verlinden Klantendienst
Brederodestraat 33
2018 Antwerpen
Tel : +32 468 15 56 52

 

 

[powr-media-gallery id=2ce54f0e_1490460138]