0

Uw winkelwagen is leeg

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

Deze website is ontwikkeld door Cosilook bvba, hierna “Cosylook - Bart Verlinden” genoemd. Cosylook - Bart Verlinden is ook verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van deze website.

De maatschappelijke zetel van Cosylook - Bart Verlinden is gevestigd te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 33. Telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer + 32 3 238 12 33.

Algemeen

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website, voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van Cosylook - Bart Verlinden.

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en Cosylook - Bart Verlinden.

Wijzigingen

Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Cosylook - Bart Verlinden. Hoewel Cosylook - Bart Verlinden zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Cosylook - Bart Verlinden niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Cosylook - Bart Verlinden een permanente toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. 

Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie omtrent te koop aangeboden producten zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.
Cosylook - Bart Verlinden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Virussen en misdrijven

Cosylook - Bart Verlinden onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere computermisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere computermisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Cosylook - Bart Verlinden heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. 

Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Cosylook - Bart Verlinden instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Cosylook - Bart Verlinden en de exploitanten van deze websites. 

Indien u een hyperlink van uw eigen website naar deze website wilt creëren dient u hiervoor de uitdrukkelijke toelating te vragen aan Cosylook - Bart Verlinden.

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Cosylook - Bart Verlinden kan op om het even welk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze website. 

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Cosylook - Bart Verlinden in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook, zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites waarnaar de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als CosiLOOK gewaarschuwd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Cosylook - Bart Verlinden of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Cosylook - Bart Verlinden.

Bescherming van de privacy

Cosylook - Bart Verlinden heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy. Bekijk de privacy voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Anti-spamming-politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Cosylook - Bart Verlinden laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers.

Het is verboden een verbinding of server van Cosylook - Bart Verlinden te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde of niet relevante elektronische berichten te versturen, of berichten te versturen die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van Cosylook - Bart Verlinden schaden. 

Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een gebruikersgroep, forum of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Vertrouwelijkheid van mails

Cosylook - Bart Verlinden waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden.
Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in nieuwsgroepen, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten.

Nieuwsgroepen

Cosylook - Bart Verlinden is er niet toe gehouden enige nieuwsgroep of forum te bewaken. Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich echter het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep, forum of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd, en om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. 

Bovendien behoudt Cosylook - Bart Verlinden zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele verplichtingen te doen naleven.

Indien u als gebruiker bepaalde berichten aanstootgevend acht, wordt u uitgenodigd ons hiervan in kennis te stellen gedragscode@cosylook.com.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Cosylook - Bart Verlinden, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. 

Cosylook - Bart Verlinden behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. 

Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.